C C C C A+ A A- X

Съобщение

Дата на публикуване 30 юни 2023 Последна редакция 7 юли 2023 Новини Отпечатай

Въведени са нови функционалности в Електронния портал за електронно правосъдие“ (ЕПЕП):

Порталът предоставя нови възможности за извършване на процесуални действия и искания за удостоверителни изявления в електронна форма чрез електронни услуги за гражданите и бизнеса – иницииране на съдебни дела, подаване на документи по образувани съдебни дела, връчване на книжа на граждани, адвокати и лицата по чл. 50, ал. 5 и чл. 52 от ГПК по изцяло електронен път с вградена услуга за удостоверяване на точно време на връчване, електронни разплащания през виртуален ПОС терминал и др. Информация за съдилищата, пред които можете да извършвате процесуални действия можете да намерите в секция Съдилища.
Със ЗИД на ГПК, обнародван в ДВ, бр.110 от 29.12.2020 г., в сила от 30.06.2021г., е регламентирано извършването на процесуални действия в електронна форма.
Всички процесуални действия на страните може да се извършват в електронна форма, освен ако поради естеството им това е невъзможно или по силата на закон е предвидено извършването им по друг начин. (чл. 102e ГПК)
В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма по чл. 102е в Единния портал за електронно правосъдие, дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто. При оттегляне на съгласието за връчване по този начин разликата до пълния размер на дължимата държавна такса се довнася от задълженото лице в 7-дневен срок. (чл. 73, ал.4 ГПК)
Електронните изявления до съда се подписват с квалифициран електронен подпис, когато законът предвижда писмена форма за извършването им и наличие на подпис. (чл. 73, ал.4 ГПК)
Когато електронните изявления до съда се подават от пълномощник, към изявлението се представя електронен образ на пълномощното, снет по реда на чл. 360ж от Закона за съдебната власт във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането му, освен ако упълномощаването не се извършва от страната по електронен път. В случай че упълномощаването е извършено по електронен път, пълномощното следва да е подписано с квалифициран електронен подпис и по начин, позволяващ удостоверяване на времето на подписване на пълномощното с точност до година, дата, час, минута и секунда с квалифициран електронен времеви печат. (чл. 102з, ал.1 ГПК)
Документ за внесени държавни такси и разноски по сметка на съда не се представя, ако са заплатени по електронен път в процеса на подаването на изявлението в ЕПЕП и в информационната система използвана от съда, е получено електронно уведомление за плащането. (чл. 102з, ал.2 ГПК)
Към електронни изявления преписи за страните не се представят. Съдът възпроизвежда изявленията и приложенията към тях в необходимия брой преписи на хартиен носител и след заверка от служител на съда ги изпраща на участниците в производството, които не са заявили, че желаят да получават електронни изявления от съда или не са задължени да получават такива. За възпроизвеждането страната, извършила действието в електронна форма, заплаща предварително такса на брой страници, определена с тарифата по чл. 73, ал. 3, освен в случаите по чл. 83. (чл. 102з, ал.3 ГПК)
Таксата за възпроизвеждането на необходимия брой документи на хартиен носител, съгласно чл. 23, ал.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК е в размер на 0,10 лв. за всяка страница,  а ако преписът е повече от 50 страници - за всяка следваща по 0,07 лв.
Предоставянето на преписи и копия по наказателни дела се извършва при спазване на разпоредбата на чл. 247а, ал. 4 и 5 от НПК.
Удостоверяването на платената държавна такса се извършва с представяне на доказателства за това – вносна бележка или друг банков документ, който следва да бъде подаден ведно с електронното изявление, освен ако същата е заплатена през виртуален ПОС терминал на ЕПЕП.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация