C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита наличните данни има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл.13 и чл.14 от Общ регламент относно защита на личните данни да Ви информира за извършваните от Районен съд - Чепеларе дейности по обработването на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.
1.Данни за администратора и за контакт с него.
Районен съд - Чепеларе е юридическо лице на бюджетна издръжка и орган на съдебната власт. Районен съд - Чепеларе е регистриран по Закона за регистър БУЛСТАТ с БУЛСТАТ: 000615260.
Районен съд - Чепеларе е с адрес на седалище в гр. Чепеларе, бул. Беломорска № 48.
На този адрес може да изпращате по пощата искания до Районен съд - Чепеларе като администратор на данни или лично да подадете исканията си в Регистратурата на съда.
Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: chepelare-rs@justice.bg или да изпращате по телефон/факс: +359 3051/2127.
Районен съд - Чепеларе осъществява функциите на орган на съдебната власт, предвидени в Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт и други нормативни актове.
2.Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните.
В Районен съд - Чепеларе със заповед на административния ръководител е определено длъжностно лице по защита на данните и данните за контакт с него са: Невянка Раянова - системен администратор, адрес: град Чепеларе, ул.”Беломорска” № 48, тел.номер: 03051/ 21 27, вътр. 105, ел.поща:chepelare-rs@justice.bg.
3.Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Районен съд - Чепеларе.
Районен съд - Чепеларе, в качеството си на администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, обработва лични данни във връзка със своята основна функция - да осъществява правораздавателна дейност, както и във всички останали случаи, в които е страна по възникнали гражданскоправни и публичноправни отношения.
3.1. Изпълнение на правомощията на Районен съд-Чепеларе и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл.6, пар.1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните).
За тази цел се обработват лични данни:
- на лица /страни и техни процесуални представители, пълномощници/, които сезират съда с молби, заявления, жалби, тъжби, предложения и други искания с цел тяхното индивидуализиране по образувани граждански, наказателни и изпълнителни дела. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, трудова дейност, семейна идентичност, имотно и финансово състояние, данни свързани с присъди, данни относно здравословното състояние, произход, родствени връзки и пр. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, които служат за изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела;
- на вещи лица, преводачи, тълковници, свидетели и особени представители, назначени по образуваните в Районен съд-Чепеларе дела. Това са данни, свързани с физическата идентичност, както и данни и свързани по повод изплащане на техните възнаграждения;.
- на съдебни заседатели по образуваните в Районен съд-Чепеларе наказателни дела. Данни свързани с физическата идентичност, както и такива във връзка с изплащане на техните възнаграждения.
3.2. Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл.6, пар. 1, буква “в“ от Общия регламент относно защитата на данните).
За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на магистрати и съдебни служители в Районен съд-Чепеларе и на субекти, изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.
Доколкото във връзка с изпълнението на договорите се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатьчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.
Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.
3.3. Искания по Закона за достъп до обществена информация.
Във връзка с обработването на исканията по този закон, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Районен съд-Чепеларе предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона. 
3.4. Посетители.
Обработването на лични данни на всички граждани, адвокати и други посетители на Районен съд Чепеларе се извършва и от служители от ОЗ„Охрана“, град Чепеларе. Целта на обработването на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата и контрол на достъпа до съда.
4.Категории получатели на лични данни извън Районен съд -Чепеларе.
Районен съд Чепеларе разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни. Категориите получатели могат да бъдат:
- държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, органи на съдебната власт, министерства и други);
- банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на служителите и др.;
-пощенски и куриерски доставчици при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица;
- служба по трудова медицина.
5.Срок на съхранение на данните.
Като администратор на данни Районен съд-Чепеларе обработва данни за период с минимална продължителност, съгласно целите за обработка и предвидените в действащото законодателство срокове. В Районен съд - Чепеларе действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели.
6.Права на физическите лица - субекти на данни.
Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:
Право на достъп;
Право на коригиране на неточни или непълни данни;
Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679;
Право на ограничение на обработването;
Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;
Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679.
Горните права може да упражните чрез отправено искане до Районен съд-Чепеларе писмено или по електронен път, което следва да е конкретно. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Районен съд- Чепеларе. 
7.Право на жалба.
Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба.
Жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет при нарушаване на правата Ви по Регламент (ЕС) 2016/679 и по ЗЗЛД при обработване на лични данни от Районен съд - Чепеларе свързани с изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт по чл. 17 от ЗЗЛД - само в пряката, същинска правораздавателна дейност, респ. при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, субектът на данни има право да подаде жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му, на основание чл. 386 от ЗЗЛД. Производството се разглежда по реда на чл. 38в и сл. от ЗЗЛД.
Жалбата до Комисията за защита на личните данни. Може да подадете жалба срещу администратора на лични данни - Районен съд Чепеларе, с които съдът има сключени трудови договори и/или допълнителни споразумения за нарушение на Вашите права или сигнал за нарушение на ЗЗЛД от страна на администратора на лични данни - Районен съд - Чепеларе. Жалбата може да се подаде с писмо, по факса или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на основание чл. 38а, ал.1 от ЗЗЛД. Не се разглеждат анонимни жалби, както и жалби, които не са подписани от подателя или от негов представител по закон или пълномощие. 
8.Значение на предоставените личните данни.
Районен съд-Чепеларе обработва Вашите лични данни, като задължително изискване за изпълнение на правомощията му и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания. 
9.От какви източници получаваме лични данни.
Обработваните от Районен съд-Чепеларе лични данни се предоставят от физически или юридически лица, за които се отнасят, в предвидените от нормативен акт случаи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация